Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W szkole Przysposabiającej do Pracy uczy się młodzież, która ukończyła gimnazjum i posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka na tym etapie edukacyjnym trwa trzy lata. Uczeń może mieć przedłużony etap edukacyjny o jeden rok, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez niego 24 roku życia.

Kształcenie uczniów ma charakter całościowy i integralny. Wyodrębnia się zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne, sportowe oraz kształtujące kreatywność. Na zajęciach edukacyjnych uczymy się funkcjonowania osobistego i społecznego, wychowania fizycznego i przysposobienia do pracy.

Nasza szkoła w ramach przygotowania do pracy przygotowuje uczniów do podjęcia pracy w następujących kierunkach:

  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarstwo
  • gospodarstwo domowe - pranie, prasowanie, sprzątanie i gotowanie
  • prace gospodarcze i porządkowe.

Kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Opiera się na opracowaniu przez zespoły nauczycieli indywidualnych programów nauczania, które uwzględniają specyficzne potrzeby i możliwości każdego ucznia. Szkoła zapewnia nie tylko edukację, ale rozwija uczniów dając im szansę korzystania z dóbr kultury. Organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjścia do kin, teatrów, muzeów. Szczególnie dbamy o integrację swoich podopiecznych ze środowiskiem lokalnym. Wszechstronny rozwój, integracja z pełnosprawnymi i pokonanie barier dzielących naszych podopiecznych od "reszty świata" to nadrzędny cel naszej pracy.